سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جملات کوتاه تاثیرگذار

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان تر است
ولی من اصلا از آدم هایی خوشم نمی آید که آسان ترین راه را انتخاب میکنند

ک دانه ی گیاه میکاری، هزاران هزار دانه میشود، همه اش برای تو.وقتی یک گل به کسی میدهی، هزاران هزار گل از دیگران میگیری؟ می دانی عزیز ، تو روی گنج داری زندگی میکنی و امیدوارم این را بدانی.

ه روزی خورشید متلاشی شود

وهمگی ازسرما بمیریم
بترسید که روزی برسد
زن ها بخواهند محبت را از ما
مردها دریغ کنند،
آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد...

در قلب کسانی دیدم
که بی هیچ توقعی ،
مهربانند ...

خداوند به هر پرنده ا? دانه ا? م?دهد ،
اما آن را در داخل ?نه اش نم? اندازد

که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.

شسپیر میگه :
من همیشه خوشحالم،
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
... زندگی کوتاه است ...
پس به زندگی ات عشق بورز ...